VERGOEDING TARIEVEN

De vergoeding van de GGZ wordt geregeld in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De vergoedingen structuur binnen de GGZ is aan voortdurende verandering onderhevig. Het is derhalve van belang dat u ook zelf bij uw ziektekostenverzekeraar de laatste informatie met betrekking tot vergoedingen, eigen bijdrage en het eigen risico goed onderzoekt.

In de intakefase wordt onderzocht binnen welk echelon (klik op link vergoedingen )
de behandeling plaatsvindt aan de hand van diagnostisch onderzoek.

Behandeltarieven

 1. Tarieven 
 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 80 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.
 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 80 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017.

 

 1. Tarief Overig (zorg)product
  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie.

Het tarief in mijn praktijk is 80% van dit maximumtarief.

 

 1. Tarief zelfbetalers
  Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 80% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 80% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde
maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie vraag a.

 1. Voorwaarden en tarief no-show:
  De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u/ de patiënt niet op een afspraak komt, u/de patiënt niet voor deze afspraak hoeft te betalen.
  Mijn betalingsvoorwaarden zijn:

 

 

                                                                          

Algemene betalingsvoorwaarden

 

 

 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2 (over no show vervalt).

 

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP).

 

 

Menu