BRON : NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

Nieuwe indeling in de GGZ
Vanaf 2014 spreken we niet meer van de eerste en tweedelijns GGZ maar van Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

    • De huisartszorg en praktijkondersteuning (HA+ POH)
    • De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
    • De Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Deze echelons dienen een continuüm te vormen waarmee gepaste zorg op de juiste plaats ontstaat: Klachten buiten de DSM classificatie bij de huisartsen + POH. Lichte en matige, niet complexe stoornissen binnen de Generalistische Basis GGZ. En complexere en/of meer risicovolle stoornissen in de Gespecialiseerde GGZ.

 

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden vindt waar kan een verschuiving plaats van zorg binnen het verzekerde pakket. Meer zorg van een kortere duur, meer eigen inbreng van patiënten (bijvoorbeeld door E-mental health i.e. zorgproducten via internet) en meer in de omgeving van de cliënt. De huisarts-POH en Generalistische Basis GGZ worden hiervoor uitgebreid en een deel van de huidige tweedelijnszorg wordt overgeheveld naar de Basis GGZ.

 

De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+ POH)
De huisarts is en blijft de verwijzer naar de GGZ. De huisarts bepaalt of sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV stoornis en zo ja, waar deze kan worden behandeld. Een voorbeeld is werk gerelateerde problematiek. Klachten die niet onder de GGZ vallen, dienen binnen de huisartsenzorg te worden behandeld. De praktijkondersteuning van de huisarts (POH) wordt hiervoor versterkt. Huisartsen krijgen hiervoor een ruimere vaste vergoeding van hun praktijk. De huisarts kiest zelf hoe en bij wie hij deze zorg onderbrengt. Bijvoorbeeld bij een vaste praktijkondersteuner zoals een gespecialiseerde verpleegkundige of via consulten door een psycholoog of psychiater.

Nieuwe regeling POH-GGZ
In de beleidsregels voor huisartsenzorg komen nieuwe elementen voor de POH-GGZ. Vanaf 2014 komt er meer capaciteit voor praktijkondersteuning GGZ en praktijken kunnen gebruik maken van E-health en consultatieve raadpleging. Vanaf 2014 mogen ook andere zorgaanbieders dan de huisarts POH-GGZ declareren. De huisarts houdt de regie, en er moet zowel een contract zijn tussen de aanbieder en de huisarts en tussen de aanbieder en zorgverzekeraar. Daarnaast is het mogelijk dat huisartsen en zorgverzekeraars een hoger inschrijftarief per patiënt afspreken, zodat er meer ruimte is om POH-GGZ in te kopen. Tenslotte zijn ook groepsconsulten mogelijk.

De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
De huidige eerstelijns zorg en een deel van de tweede lijn worden vanaf 2014 samen de Generalistische Basis GGZ. De vergoede zorg uit het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt hiervoor uitgebreid. Het huidige maximum van vijf zittingen met een bijdrage van 20 euro per zitting komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komen vier zorgproducten met een vaste vergoeding:

  1. GB GGZ Kort (gebaseerd op ca. 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico
  2. GB GGZ Middel (gebaseerd op ca. 500 behandelminuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
  3. GB GGZ Intensief (gebaseerd op ca. 750 behandelminuten) met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico
  4. GB GGZ Chronisch (gebaseerd op ca. 750 behandelminuten) voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de ggz achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek

Afhankelijk van de zorgvraag wordt de patiënt binnen één van deze vier producten behandeld. De behandelaar en de patiënt stellen aan het begin van het zorgtraject een behandelplan vast. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face gesprekken, E-health of combinatie) en consultatie van andere specialisten.

De Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)
De behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen van de huidige tweede lijn valt vanaf 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ. Het betreft complexe zorg die niet binnen de kortdurende producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven. Deze zorg wordt geleverd door de gespecialiseerde professionals, psychotherapeuten of psychologen in een behandelteam, in vrijgevestigde praktijken dan wel multidisciplinaire teams. De professional staat in contact met andere professionals, zodat zij kan samenwerken waar nodig. Het betreft naar schatting zo’n 80% van de huidige tweedelijnszorg. De bekostiging van deze zorg volgens de DBC-productenstructuur blijft hetzelfde.

Schermafbeelding 2013-12-13 om 22.20.13

 

 

Menu