LINKS

www.kiesbeter.nl  Wegwijzer in de zorg.Informatie over verzekeraars en (geestelijke) gezondheidszorg

www.psynip.nl      Nederlands Instituut van Psychologen

www.nvvp.nl        Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten

www.vcgt.nl         Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie

www.emdr.nl        Vereniging EMDR Nederland

<iframe frameborder=’0′ noresize=’noresize’ src=’http://www.symbaloo.com/embed/shared/AAAABNOOGc8AA41_k3eygA==’ name=’_symFrame’ width=’600px’ height=’400px’></iframe>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGOEDING VAN PSYCHOLOGISCHE HULP in 2014?

De vergoeding is goed geregeld. Belangrijk voor u om te weten dat bij de meeste verzekeraars contracten zijn afgesloten waarin alles geregeld is.

links  links links links
Ik ben bevoegd om zowel binnen de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ behandelingen tegeven die binnen de vergoeding vallen. Er gelden geen eigen bijdrages v links oor beide vormen van therapie.

–       In de Basis GGZ wordt kortdurende, enkelvoudige problematiek  behandeld.  De therapie is klacht/oplossingsgericht en kortdurend.
links

–       In de Gespecialiseerde GGZ wordt psychotherapeutische zorg gegeven waarbij  meervoudige complexe problematiek (persoonlijkheidsproblematiek en/of meerdere langer bestaande psychische klachten/stoornissen) wordt behandeld. Deze klachten vragen om een langer durende therapie.

VERWIJSBRIEF NODIG? Ja, voor beide vormen van therapie.

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen.

De GGZ in 2014: Wat verandert er ?

Vergoeding van diverse vormen van psychologische hulp.

BRON: website van de overheid Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek

De huisarts krijgt vanaf 2014 extra geld om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 de eerstelijns psychologische zorg). Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. (in 2013 de tweedelijns GGZ). Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of gespecialiseerde GGZ.

Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen);
  • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Vergoeding behandelingen Basis GGZ

In 2014 verandert de vergoeding voor consulten bij bijvoorbeeld de eerstelijnspsycholoog. Nu krijgt u 5 consulten vergoed via uw zorgverzekering. In 2014 vervalt die beperking. Ook de eigen bijdrage van € 20 per consult verdwijnt vanaf 2014.

De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

U mag zelf kiezen welke zorgbehandelaar u wilt. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet de zorgaanbieder wel een contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. Kijk daarvoor in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Behandelingen Basis GGZ via internet

E-Health zijn behandelingen via internet. Dit soort behandelingen zullen vanaf 2014 steeds vaker worden ingezet. Vooral om psychische problemen te voorkomen en voor zelfmanagement.

Daarnaast kunt u via internet testen of u met een psychische stoornis te maken heeft. Ook biedt internet cursussen aan. U kunt deze toepassingen gebruiken zonder verwijzing van uw huisarts of POH-GGZ. Ze zijn meestal gratis en u kunt ze ook meestal anoniem gebruiken.

Eigen regie bij psychische behandelingen

Binnen de Basis GGZ is er ruimte om zelf grip te houden op uw leven. Of op de benodigde behandeling en ondersteuning. U kunt het beste met uw zorgaanbieder bespreken hoe hier invulling aan te geven.

Klacht over behandeling of zorgaanbieder in de Basis GGZ

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om een klacht over de zorg in te dienen.

Gespecialiseerde GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Mensen met zware psychische aandoeningen worden nu nog vaak opgenomen in een GGZ-instelling. Het kabinet wil dat deze patiënten vaker dichtbij huis zorg krijgen. Bijvoorbeeld verplichte begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek. Dit heet ambulante zorg.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden. Ze kunnen dan de regie over hun leven blijven voeren.

In 2020 moet er 1/3 deel minder bedden in GGZ-instellingen zijn dan in 2008. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken hierbij regionaal samen om dit te bereiken.

Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg GGZ

De veranderingen in de GGZ staan in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 en in het Bestuurlijk Akkoord geestelijke gezondheidszorg 2014-2017. Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiënten- en familieorganisaties werken hierin samen.

 

Verantwoordelijk ministerie

  BRON: LANDELIJK PLATFORM GGZ

Veranderingen in de basis-ggz 2014 op een rij

11 juli 2013

Veranderingen in de basis-ggz vanaf 2014

De positie van de huisarts, de POH-ggz (Praktijk Ondersteuner Huisarts) en hulpverleners in de basis-ggz wordt vanaf 2014 versterkt zodat doorverwijzing naar de duurdere 2e lijns-ggz minder snel plaatsvindt. Wat is nieuw, wat wordt gewijzigd en wat verdwijnt er? Een overzicht.

Wat is nieuw? Vanaf 2014 komen er vier producten in de basis-ggz voor vier clëntengroepen. Deze producten worden getypeerd als ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ en ‘chronisch’. De basis-ggz biedt alleen zorg aan mensen met lichte, niet-complexe ggz-problematiek. Bij de groep ‘chronisch’ gaat het om stabiele problematiek: het betreft mensen die met enige vorm van regelmatige hulp of ondersteuning o.a. in staat zijn zelfstandig te wonen, te werken en sociale contacten te onderhouden. Mensen die door (F)ACT teams worden ondersteund of zijn opgenomen in ggz-instellingen vallen niet onder de basis-ggz. De minster wil daarnaast ook dat er in de huisartsenpraktijk en in de basis-ggz meer aandacht komt voor vergroting van zelfmanagement en preventie. De vier nieuwe basis-ggz ‘zorgproducten’ kunnen wisselend bestaan uit:

– intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging; – aanvullende psychodiagnostiek; – behandeling – face-to-face, e-health en blended (zowel face-to-face als e-health) – consultatie.

De beschikbare tijd per cliënt is afhankelijk van de zorgzwaarte:

– kort: 300 minuten – middel: 500 minuten – intensief: 700 minuten – chronisch: moet nog vastgesteld worden

Wie verleent vanaf 2014 zorg in de basis-ggz? De verschillende zorgproducten kunnen worden aangeboden door meerdere disciplines die daartoe bevoegd en bekwaam zijn: psycholoog, psychotherapeut, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, etc.. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan afspraken maken hoe de taken het beste verdeeld kunnen worden en wat de rol van de hoofdbehandelaar wordt. Het streven is dat de zorg steeds wordt geboden door die hulpverlener die daartoe het best geëquipeerd is en die de gewenste zorg het meest doelmatig kan aanbieden.

Nieuwe rol van de huisarts De huisarts blijft persoonlijke en laagdrempelige zorg bieden. Hij krijgt meer mogelijkheden om praktijkondersteuning in te huren en om e-health aan te bieden. Daarnaast krijgt hij de beschikking over extra instrumenten om patiënten beter en sneller op ggz-problematiek te kunnen screenen en om een psychiater (of andere specialisten) te consulteren. In 2013 is hiervoor al € 7 miljoen extra beschikbaar gesteld. Door de nieuwe plannen komt hier in 2014 eerst € 25 miljoen en vanaf 2015 jaarlijks € 35 miljoen bij. De huisarts verwijst de patiënt door naar de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz als de benodigde zorg meer is dan de huisarts kan bieden. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico’s en het te verwachten beloop van de klachten. De huisarts blijft hoofdverant- woordelijk voor de patiënt en het doorverwijzingsproces.

De rol van de POH-ggz De huisarts mag zelf bepalen of hij een praktijkondersteuner (POH-er) in dienst neemt of praktijkondersteuning inhuurt. In beide gevallen blijft de huisarts de verantwoordelijke behandelaar. In 2013 was er al extra geld voor POH, in 2014 en 2015 wordt dat meer.

Verwijzing Als de huisarts verwijst naar de gespecialiseerde ggz (v/h2e lijn) voor diagnostiek en er blijkt géén DSM-stoornis te zijn, dan stopt de behandeling en wordt de patiënt terug naar de huisarts verwezen. De ‘behandeling’ (diagnostiek) wordt tot dan toe vergoed. In de gespecialiseerde ggz blijft er voldoende keuzevrijheid voor de patiënt door wie hij/zij behandeld wil worden.

Wat verdwijnt er? De vergoeding van max. 5 zittingen eerstelijns psychologische zorg, de eigen bijdrage en de eigen bijdrage voor internetbehandeling (e-health) komen te vervallen.

Monitoring De veranderingen in de basis-ggz vragen om een goede monitoring. Er zal o.a. worden gekeken naar: – verwijsgedrag van de huisarts – een patiëntvolgend systeem (hoe doorlopen zij de keten?) – het aantal ‘goede’ en ‘foute’ verwijzingen, zodat er van geleerd kan worden; – welke informatie verzekeraars gebruiken om afspraken te maken; – hoe het proces van zorginkoop en declaratie verloopt; – hoe voorspelbaar de zorgzwaarte en de zorgproducten (kunnen) zijn; – welke tarieven afgesproken worden voor welke producten en met welke (objectieve) criteria; – de verschuivingen die zich op macro-economisch niveau voordoen.

Hoe gaat het verder? Het ministerie zal zo spoedig mogelijk een communicatietraject starten via de website van VWS. De komende maand zal de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) beleidsregels opstellen voor de basis-ggz en de POH-ggz en de tarieven vaststellen.

Rol van het Landelijk Platform GGz Omdat het Landelijk Platform GGz nauw betrokken is geweest bij de uitwerking van dit onderdeel van het bestuurlijk akkoord, worden we door de NZA geconsulteerd bij het opstellen van de nieuwe beleidsregels. Zo kunnen we erop toezien dat er voldoende passende en kwalitatieve zorg in de basis-ggz wordt geboden. Naast de monitor zal het LPGGz zelf ook de vinger aan de pols gaan houden dor meldingen uit de achterban te verzamelen

EIGEN RISICO 2014  360.- euro

Arjan van Mazijk psychologische hulp zeewolde laren vergoeding
psychotherapie

vergoeding goed geregeld. vergoeding : geen eigen bijdrage vergoeding : zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz vergoeding vergoeding vergoeding vergoeding vergoeding

 

Menu